Stadgar

Nedan följer föreningens stadgar:

Senast reviderade enligt beslut vid årsmötet 11 mars 2024. (§ 7)

STADGAR för Lunds Släktforskarförening

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Lunds Släktforskarförening, nedan kallad föreningen.

§2 Medlemskap i föreningen

Föreningen är en ideell förening. Medlemmarna utgörs av släktforskare och av släktforskning intresserade personer.

§3 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är

– att främja släktforskning.
– att skapa kontakt mellan släktforskare.
– att anordna sammankomster kring släktforskningsfrågor.
– att i mån av möjlighet bistå medlemmarna i forskningsarbetet.

§4 Föreningens medlemskap

Föreningen skall vara medlem i Skånes Släktforskarförbund och Sveriges Släktforskarförbund.

§5 Hedersledamot

Till hedersledamot i föreningen kan årsmötet utse person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens intresse. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

§6 Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet utövas genom
– årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ.
– styrelsen, som är föreningens verkställande organ och representerar föreningen.

§7 Föreningens styrelse

Årsmötet utser ordförande på ett år. Årsmötet utser tre till sex ordinarie styrelsemedlemmar, som alla väljs för en period av två år. För att erhålla en viss kontinuitet i styrelsearbetet väljs halva antalet ledamöter varje år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Årsmötet kan även utse upp till två suppleanter , som väljs för period av två år.

§8 Föreningens revisorer

Årsmötet utser två revisorer, varav en sammankallande, jämte en suppleant.

§9 Valkommitté

Årsmötet utser en valkommitté på minst två personer, varav en sammankallande, att förbereda valen vid följande årsmöte.

§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen före den 15 mars. Kallelse och föredragningslista till årsmötet utsändes senast två veckor före mötet.

§11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna påkallar detta. Extra årsmöte skall också hållas när minst en femtedel av medlemmarna så kräver. Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

§12 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderåret.

§13 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes av årsmöte.

§14 Stadgeändring

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut fordras minst två tredjedelar av avgivna röster.

§15 Föredragningslista vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter på föredragningslistan förekomma:

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för dagens förhandlingar
3 Val av sekreterare för dagens förhandlingar
4 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
5 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6 Fastställande av föredragningslista
7 Styrelsens verksamhetsberättelse
8 Styrelsens ekonomiska berättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av verksamhetsplan
12 Fastställande av budget och årsavgift
13 Val av ordförande för en period av ett år
14 Val av hälften av övriga styrelseledamöter för en period av två år
15 Val av två revisorer, varav en sammankallande, jämte en suppleant
16 Val av en valkommitté med minst två medlemmar,  varav en  sammankallande
17 Övriga anmälda ärenden
18 Mötets avslutande

§16 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut därom på två på varandra följande årsmöten med minst tre fjärdedelar av avgivna röster. I händelse av föreningens upplösning skall tillgångar tillfalla Sveriges Släktforskarförbund.

Stadgar fastställda efter stadgeändring vid årsmöte i Lunds Släktforskarförening 11 mars 2024.